Produktová podpora

Mikrobiologie

Mohlo by vás zajímat:
Informativní upozornění:
|10.06.2024| AN_2024_17_H360_ SW_vA14.11
Více »
Aktuality:
|30.11.2022| Omezení provozu přes vánoční svátky
Více »
Aplikace zaznamenala nestandardní chování.

Bezpečností listy - Mikrobiologie

Níže uvedené bezpečnostní listy byly vypracovány dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, která postupně nahradila dříve používané normy (více například zde). Pro převod bezpečnostních listů dle této nové normy platí přechodné období, během něhož mohou být vydávány bezpečnostní listy dle původních předpisů za předpokladu, že klasifikace IVD přípravků nebyla změněna. Bezpečnostní listy našich produktů jsou již plně převedeny dle této normy.
Společnost  Erba Lachema  prohlašuje, že výrobky, jejichž bezpečnostní listy zde nejsou uvedeny, nejsou považovány za nebezpečné přípravky dle výše uvedené normy, vztahující se na klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků. V souladu s tím není pro tyto produkty nutné vypracování bezpečnostního listu, jeho vypracování na vaši žádost je možné.

Z našich akcí: | MEDLAB Middle East 2023 | Jsme na veletrhu Medlab Middle East! Navštivte náš stánek...
Více »