Produktová podpora

Legislativa

Mohlo by vás zajímat:
Informativní upozornění:
|21.05.2024| AN_2024_11 UREA
Více »
Aktuality:
|30.11.2022| Omezení provozu přes vánoční svátky
Více »

Legislativa pro In vitro diagnostické prostředky (IVD)

Na této stránce můžete nalézt legislativní předpisy Evropské unie a k nim příslušné harmonizované předpisy České republiky, vztahující se k výrobě a používání diagnostických prostředků in vitro, včetně návazných předpisů v oblasti nebezpečných látek, značení a bezpečnostních listů. Vzhledem k rychlým změnám v této oblasti zákonných předpisů, považujte zde uvedené dokumenty za informativní.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro - základní dokument pro IVD

Transformací této směrnice do národních předpisů je nařízení vlády č. 56/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Vedle nařízení vlády se IVD týká i zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění.

Pro klasifikaci nebezpečnosti chemických přípravků jako součástí IVD platí Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Od 20.1.2009 platí - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Od 1. června 2007 platí - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006  o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemické směsi.

Další informace o IVD, legislativě a bezpečnosti chemických látek a přípravků naleznete na těchto odkazech:

www.czedma.cz

eur-lex.europa.eu

Z našich akcí: | MEDLAB Middle East 2023 | Jsme na veletrhu Medlab Middle East! Navštivte náš stánek...
Více »