BILIRUBIN DIRECT DCA

E-shop
Mohlo by vás zajímat:
Informativní upozornění:
|10.06.2024| AN_2024_17_H360_ SW_vA14.11
Více »
Aktuality:
|30.11.2022| Omezení provozu přes vánoční svátky
Více »

BILIRUBIN DIRECT DCA

BILIRUBIN DIRECT DCA
Kód produktu: 12000173
Balení:
Množství:
Minimální odběr: 1
Dotaz prodejci Doporučit
Doporučující formulář
Vaše jméno: *
Váš e-mail: *
E-mail pro doporučení: *
Kolik je 2x3? *
Kontaktní formulář
Předmět: *
Text e-mailu: *
Vaše jméno:
Váš e-mail: *
Kolik je 2x3? *

BILIRUBIN DIRECT DCA - Popis produktu

R1,R2:

 
    Nebezpečí

 

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
 
Z našich akcí: | MEDLAB Middle East 2023 | Jsme na veletrhu Medlab Middle East! Navštivte náš stánek...
Více »