ALKALINE PHOSPHATASE

E-shop
Mohlo by vás zajímat:
Informativní upozornění:
|19.08.2022| AN 2022_20_EC Biosensor
Více »
Aktuality:
|02.12.2020| DOSTUPNOST VÝROBY A LOGISTIKY BĚHEM VÁNOC
Více »

ALKALINE PHOSPHATASE

ALKALINE PHOSPHATASE
Kód produktu: 12000029
Balení:
Množství:
Minimální odběr: 1
Dotaz prodejci Doporučit
Doporučující formulář
Vaše jméno: *
Váš e-mail: *
E-mail pro doporučení: *
Kolik je 2x3? *
Kontaktní formulář
Předmět: *
Text e-mailu: *
Vaše jméno:
Váš e-mail: *
Kolik je 2x3? *

ALKALINE PHOSPHATASE - Popis produktu

R1: Činidlo není klasifikováno jako nebezpečné dle Nařízení (EC) č. 1272/2008 (CLP).

R2:


    Varování

Obsahuje: Hydroxid draselný
H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Z našich akcí: | Jarní hematologické sympozium | Zástupci společnosti Erba Lachema se dne 5.dubna 2019 zúčastnili...
Více »