ALKALINE PHOSPHATASE

E-shop
Mohlo by vás zajímat:
Informativní upozornění:
|10.06.2024| AN_2024_17_H360_ SW_vA14.11
Více »
Aktuality:
|30.11.2022| Omezení provozu přes vánoční svátky
Více »

ALKALINE PHOSPHATASE

ALKALINE PHOSPHATASE
Kód produktu: 12000029
Balení:
Množství:
Minimální odběr: 1
Dotaz prodejci Doporučit
Doporučující formulář
Vaše jméno: *
Váš e-mail: *
E-mail pro doporučení: *
Kolik je 2x3? *
Kontaktní formulář
Předmět: *
Text e-mailu: *
Vaše jméno:
Váš e-mail: *
Kolik je 2x3? *

ALKALINE PHOSPHATASE - Popis produktu

R1: 
Činidlo není klasifikováno jako nebezpečné dle Nařízení (EC) č. 1272/2008 (CLP).

R2:


    Varování

Obsahuje: Hydroxid draselný
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Z našich akcí: | MEDLAB Middle East 2023 | Jsme na veletrhu Medlab Middle East! Navštivte náš stánek...
Více »