Erba H560 Lyse 2

E-shop
Mohlo by vás zajímat:
Informativní upozornění:
|07.09.2023| AN_29_2023_H 360 LYSE_CZ
Více »
Aktuality:
|30.11.2022| Omezení provozu přes vánoční svátky
Více »

Erba H560 Lyse 2

Erba H560 Lyse 2
Kód produktu: 50005454
Balení:
Množství:
Minimální odběr: 1
Dotaz prodejci Doporučit
Doporučující formulář
Vaše jméno: *
Váš e-mail: *
E-mail pro doporučení: *
Kolik je 2x3? *
Kontaktní formulář
Předmět: *
Text e-mailu: *
Vaše jméno:
Váš e-mail: *
Kolik je 2x3? *

Erba H560 Lyse 2 - Popis produktu


     Varování

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Výrobce: Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d , Brno, Česká republika, telefon: +420 517 077 111
 
Z našich akcí: | MEDLAB Middle East 2023 | Jsme na veletrhu Medlab Middle East! Navštivte náš stánek...
Více »