(ELite) H560

E-shop
Mohlo by vás zajímat:
Informativní upozornění:
|24.11.2021| AN 2021_07 LAURA XL software upgrade
Více »
Aktuality:
|02.12.2020| DOSTUPNOST VÝROBY A LOGISTIKY BĚHEM VÁNOC
Více »

(ELite) H560

(ELite) H560
Kód produktu: 50005451
Balení:
Množství:
Minimální odběr: 1
Dotaz prodejci Doporučit
Doporučující formulář
Vaše jméno: *
Váš e-mail: *
E-mail pro doporučení: *
Kolik je 2x3? *
Kontaktní formulář
Předmět: *
Text e-mailu: *
Vaše jméno:
Váš e-mail: *
Kolik je 2x3? *

(ELite) H560 - Popis produktu

H560 Dil:
Činidlo není klasifikováno jako nebezpečné dle Nařízení (EC) č. 1272/2008 (CLP).

H560 Lyse1:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

H560 Lyse2:

    Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Z našich akcí: | Jarní hematologické sympozium | Zástupci společnosti Erba Lachema se dne 5.dubna 2019 zúčastnili...
Více »